ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access รุ่น 6 วันที่ 21-23 มี.ค.55

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดอบรมหลักสูตรการจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access รุ่น 6 ในวันที่ 21-23 มีนาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
หลักสูตร Microsoft Access เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลที่ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่งใช้งานง่ายและสามารถจัดการกับฐานข้อมูลที่ไม่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การออกแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล หรือการทำรายงานให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการของผู้ใช้งาน

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ เช่น การส่งผ่านข้อมูลจากโปรแกรม Access ไปยังโปรแกรม Excel เป็นต้น ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ค่าใช้จ่าย (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)
 


TOP