ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในกระแส Thailand ๔.๐

หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดโครงการสัมมนาในหัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในกระแส Thailand ๔.๐” และการเสวนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่ภาคปฏิบัติ : การจัดการเรียนรู้” ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 08.30-16.00 ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 และโถงนิทรรศการชั้น 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาเกิดแนวทางในการพัฒนา และสร้างสรรค์การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของประเทศ

ดำเนินการบรรยายโดยวิทยากร

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา / อาจารย์ประจำหลักสูตร การจัดการสารสนเทศดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการครั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://dims.wu.ac.th/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ : 088-0465795 (กรกนก) และ 091-5300065 (วีรยุทธ) E-mail : dimseminar2017@gmail.com หรือ sudarat8428@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dims.wu.ac.th/

TOP