ข่าวเด่น

เดิน-วิ่ง วลัยลักษณ์ ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ในโอกาส 20 ปี มวล.

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง วลัยลักษณ์ ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 20 ปี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 


 
โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมปล่อยตัวนักวิ่ง นายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน 
 
ดร. กีร์รัตน์ สงวนไทร กล่าวว่า การจัดแข่งขันในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญในปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครบปีที่ 20 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนา เติบโตและก้าวหน้าในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในปี 2555 นี้ มหาวิทยาลัยจัดให้มีโครงการและกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านการแข่งขันกีฬา ประชุมสัมมนาวิชาการ นิทรรศการผลงานอาจารย์และนักศึกษา งานศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดทั้งปี จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ให้เกียรติเข้าร่วมในโอกาส 20 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และขออวยพรให้นักวิ่งทุกท่านประสบความโชคดี มีสุขภาพกายและจิตใจที่ดีตลอดไป 


 
นายปิยวัชน์ คงอินทร์ กล่าวว่า การจัดแข่งขันเดิน-วิ่ง วลัยลักษณ์ รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เริ่มจัดครั้งแรกในปี 2543 และจัดต่อเนื่องจนถึงปี 2549 และได้งดจัดกิจกรรมไปช่วงเวลาหนึ่ง ในปี 2555 นี้ เป็นปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 20 ส่วนกิจการนักศึกษาจึงได้รื้อฟื้นกิจกรรมนี้ขึ้นมาใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของนักศึกษาและประชาชน และจัดหารายได้เป็นทุนการศึกษาของนักศึกษา โดยจัดให้มีการแข่งขันประเภทเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ FUNRUN ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร และมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร แบ่งประเภทชายและหญิง รวมทั้งสิ้น 24 รุ่น และได้รับการสนับสนุนถ้วยรางวัลจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ชมรมวิ่งเมืองคอน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

  
    

 
ทั้งนี้ผู้ชนะเลิศทุกประเภท FUNRUN ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร และมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งผลการแข่งขันเดิน วิ่ง วลัยลักษณ์ ครั้งที่ 8 สรุปได้ดังนี้ 

ประเภท FUNRUN ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ชาย
- รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ คุณปัณณวิชญ์ กาพย์เกิด 
- รุ่นอายุไม่เกิน 13-18 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ คุณวิทวัช น้อยผา
- รุ่นอายุ ทั่วไป ชนะเลิศ ได้แก่ คุณภานุวัฒน์ จันทร์ประสิทธิ์
- รุ่นอายุ 45 ปี ขึ้นไป ชนะเลิศ ได้แก่ คุณโกวิทย์ ขำช่วย

ประเภท FUNRUN ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร หญิง
- รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ คุณศิริวรรณ กุญชรินทร์
- รุ่นอายุไม่เกิน 13-18 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ คุณศศิวิมล รักขพันธ์
- รุ่นอายุ ทั่วไป ชนะเลิศ ได้แก่ คุณมัตติกา รักขพันธ์
- รุ่นอายุ 45 ปี ขึ้นไป ชนะเลิศ ได้แก่ คุณลัดดาวัลย์ มีศรีนุน

ประเภทมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร ชาย
- รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ คุณสุรินทร์ มามะ
- รุ่นอายุ ทั่วไป ชนะเลิศ ได้แก่ คุณปิยณัฐ ชาโนจุติ
- รุ่นอายุ 30-34 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ คุณเกียรติศักดิ์ แสงชัยศรี
- รุ่นอายุ 35-39 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ คุณศลชัย ชูสกุล
- รุ่นอายุ 40-44 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ คุณสมพล พรหมแก้ว
- รุ่นอายุ 45-49 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ คุณอำนวย สายจันทร์
- รุ่นอายุ 50-54 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ คุณสมพร เชื้อมลพิชัย
- รุ่นอายุ 55-59 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ คุณประภาส นวลจันทร์
- รุ่นอายุ 60-64 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ คุณสมพร จันทราธรรมชาติ
- รุ่นอายุ 65-69 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ คุณรังสรรค์ รักบำรุง
- รุ่นอายุ 70 ปี ขึ้นไป ชนะเลิศ ได้แก่ คุณเทียนเสง บุญญาภินิหาร

ประเภทมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร หญิง
- รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ คุณพชรอาย แซ่อึ้ง
- รุ่นอายุ ทั่วไป ชนะเลิศ ได้แก่ คุณสนธิยา สายแวว
- รุ่นอายุ 30-39 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ คุณวิไลวรรณ ขำพิทักษ์
- รุ่นอายุ 40-49 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ คุณวันดี มีแต้ม
- รุ่นอายุ 50 ปี ขึ้นไป ชนะเลิศ ได้แก่ คุณสำรวย จำปาประมวลภาพ 

ภาพโดย : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

TOP