ข่าวทั่วไป

หลักสูตรบริหารธุรกิจร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดในภาคใต้...พัฒนาระบบสหกิจศึกษา

สาขาวิชาบริหารธุรกิจได้จัดโครงการ “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ประกอบการในจังหวัดภาคใต้ เพื่อพัฒนาระบบสหกิจศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจ” โดยเมื่อวันพุธ ที่ 6 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมหารือกับหอการค้าจังหวัดตรัง

ต่อมาเมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ กลิ่นหอม และผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณฑรี จันทร์กลับ ตัวแทนอาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมและหารือกับหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านสหกิจศึกษาให้เป็นรูปธรรมระหว่างสถานประกอบการและสาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยในอนาคตคาดว่าจะสามารถสร้างความร่วมมือในด้านการบริการวิชาการอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี โดยจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเครือข่ายร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคธุรกิจและสถาบันการศึกษาต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://management.wu.ac.th/bba/readnews?id=454

TOP