หลักสูตรบริหารธุรกิจร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดในภาคใต้...พัฒนาระบบสหกิจศึกษา