ข่าวเด่น

สำนักวิชาการจัดการร่วมกับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดโครงการ "วันนักการตลาดสัญจร...ภาคใต้"

     

 

โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรมวิชาการ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา ในโครงการ "วันนักการตลาดสัญจร...ภาคใต้" จำนวน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย "Train the Trainers สัญจร...นครศรีธรรมราช" จัดฝึกอบรมเรื่อง "แบรนด์ คืออะไร" และ "จะสอนอะไรเกี่ยวกับแบรนด์" ณ ห้องประชุมระเบียงบรรณ 1 ชั้น 1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และงานวิชาการ "J-MAT สู่เส้นทางการตลาดสัญจร...นครศรีธรรมราช" ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 
กิจกรรม "Train the Trainers สัญจร...นครศรีธรรมราช" ได้รับเกียรติจาก คุณตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการอบรม รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ กล่าวรายงาน โดยมี ดร.ศิริกุล เลากัยกุล Brand Strategist & Principal Consultant The brandbeing Consultant Co., Ltd. เป็นวิทยากร มีคณาจารย์ผู้สอนทางด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 50 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ กล่าวว่า การจัดงานอบรม Train the Trainers สัญจรนครศรีธรรมราช ถือได้ว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดในองค์กรธุรกิจ 
 
ในส่วนของสาขาวิชาการตลาด สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2545 และได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องทั้งด้านบุคลากร การพัฒนาหลักสูตร การวิจัย ตลอดจนการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งเล็งเห็นถึงความสำคัญของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อช่วยในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 
กิจกรรมโครงการ "วันนักการตลาดสัญจร...ภาคใต้" ทั้ง 2 กิจกรรมย่อย เป็นโครงการที่หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ได้รับเกียรติจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพทางด้านการตลาดที่มีนักการตลาดมืออาชีพ นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศเป็นสมาชิกกว่า 1,000 คน ให้เป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดงานวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ ให้อาจารย์นำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาและตรงกับความต้องการขององค์กรธุรกิจ กระตุ้นและสนับสนุนให้นักศึกษาปรับตัวในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงานด้านการตลาดในองค์กรธุรกิจ และขยายโอกาสในการจัดกิจกรรมและสร้างความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพทางด้านการตลาดและนักการตลาดที่มีชื่อเสียงในอนาคต 
 
อนึ่ง กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้บริการวิชาการแก่คณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนทางด้านการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคใต้ได้รับทราบข้อมูลขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตหลายองค์กร ตลอดจนการซักถามข้อสงสัย รวมทั้งเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันอื่นๆได้เข้ามาร่วมกิจกรรม ภายใต้การดำเนินการจัดงานโดยศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภาคใต้ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและพัฒนาองค์กร กล่าวรายงานถึงการจัดกิจกรรม Train the Trainer สัญจร..นครศรีธรรมราช ซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการ วันนักการตลาดสัญจร..ภาคใต้ ในหัวข้อ "แบรนด์ คืออะไร" และ "จะสอนอะไรเกี่ยวกับแบรนด์" สำหรับคณาจารย์ผู้สอนทางด้านการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับอุดมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ ให้คณาจารย์สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาและตรงกับความต้องการขององค์กรธุรกิจ และยังเป็นการขยายโอกาสในการจัดกิจกรรมและสร้างความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพทางด้านตลาดและนักการตลาดที่มีชื่อเสียงในอนาคตอีกด้วย
 
 
    
 

 
ในส่วนของโครงการ "J-MAT สู่เส้นทางการตลาดสัญจร...นครศรีธรรมราช" ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม คุณตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ว่า เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้นักศึกษาปรับตัวในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงานด้านการตลาดในองค์กรธุรกิจและยังเป็นการขยายโอกาสในการจัดกิจกรรมและสร้างความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพทางด้านตลาดและนักการตลาดที่มีชื่อเสียงในอนาคต โดยมีนักศึกษาสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้องชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วม ประมาณ 800 คน 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า การตลาดถือได้ว่าเป็นสาขาวิชาที่ได้รับความนิยมในการเลือกเข้าศึกษาของนักศึกษา เนื่องจากการตลาดมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยช่วยทำให้ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ และมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ย่อยลงมาในส่วนของความสำคัญต่อองค์กรธุรกิจ การตลาดถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหลักขององค์กรธุรกิจที่จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการขององค์กรไปสู่ผู้บริโภคและนำรายได้มาสู่องค์กรในที่สุด หากเป็นหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร สามารถนำการตลาดมาเป็นเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน หรือองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้และสุดท้ายความสำคัญต่อผู้บริโภคนั้น จะทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกสรรสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 
เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป ความสำคัญของการตลาดก็แปรเปลี่ยนไปตามสภาพสังคม และความต้องการทางภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้งแนวคิดและความรู้ใหม่ๆ ที่จะต้องมีการพัฒนาให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาจะต้องพัฒนาความรู้ให้กับตัวเอง เพื่อที่จะก้าวออกไปสู่การแข่งขันในตลาดแรงงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
การจัดงานสัมมนา J-MAT สู่เส้นทางการตลาดสัญจรนครศรีธรรมราชในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษาการตลาดเป็นอย่างมาก เนื่องจากการศึกษาในสมัยนี้ จะค้นคว้าหาความรู้ในทางทฤษฎีอย่างเดียวคงไม่พอ แต่จำเป็นที่จะต้องได้รับกิจกรรมนอกตำราเรียน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการตลาดก่อนที่จะก้าวไปสู่การเป็นนักการตลาดมืออาชีพ 
 
กิจกรรม "J-MAT สู่เส้นทางการตลาดสัญจร...นครศรีธรรมราช" ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเรื่อง "เส้นทางลัด...สู่นักการตลาดและนักขายที่ประสบความสำเร็จ" โดย คุณมนต์ชัย สุนทราวัฒน์ ที่ปรึกษา บริษัท ดัชมิลล์ กรุ๊ป จำกัด เรื่อง "สื่อสารการตลาดอย่างไรให้โดนใจผู้บริโภค" โดยคุณตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ผู้จัดการทั่วไป (การจัดการธุรกิจและการตลาด) บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด และการเสวนาเรื่อง "ความคาดหวังของภาคธุรกิจต่อนักการตลาดสายพันธุ์ใหม่" โดยคุณตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ คุณมนต์ชัย สุนทราวัฒน์ และคุณศรีโรจน์ อนุตรเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์ จำกัด ผู้ร่วมพัฒนาโครงการ iBiz Avenue โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ 

ประมวลภาพ

 


TOP