ข่าวทั่วไป

ประกาศผลการประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ”

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กำหนดจัดประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาแนวทางพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และปลูกฝังคุณธรรมด้านการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน ๒๐ ผลงาน ซึ่งผลการประกวดดังนี้

ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ชื่อผลงาน "พอเพียงเพียงพอ "
๑.นางสาวธัญญารัฐ กิติสุรกุลชัย
๒.นาย ธนัชชา คงไพบูลย์สิน
๓.นายวรพล ธัญญารักษ์
๔.นายอรรฎพจน์ แสงนิล
๕.นายวศิน วงษ์ดิษฐ์

ชมผลงานได้ที่ https://youtu.be/iUAI6tn63NE

รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้แก่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อผลงาน "ปากพนัง"
๑.นางสาวกานต์พิชชา ภิญโญยิ่ง
๒.นางสาวธนันญา ชูทอง
๓.นางสาวประภัสสร บัวคง
๔.นางสาวพุธิตา บัวเกตุ
๕.นายทักษ์ดนัย ศิริสมบติ
๖.นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น
ชมผลงานได้ที่ https://youtu.be/oQPK32mCOeM

รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ได้แก่ หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อผลงาน "Repentance"
๑.นางสาวลัดดาวรรณ บุญจัน
๒.นางสาวธัญสินี ยั่งยืน
๓.นายปราเมศ บุญมาก
๔.นายศุภโชค วรเกิด
๕.นางสาวสุภาลักษณ์ อะโนมา
๖.ผศ.ดร.ณฐวัตน์ คณารักสมบัติ
ชมผลงานได้ที่ https://youtu.be/21ORJOEcq6U

รางวัลยอดนิยม (Popular Vote)ได้แก่ หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อผลงาน "Repentance"
๑.นางสาวลัดดาวรรณ บุญจัน
๒.นางสาวธัญสินี ยั่งยืน
๓.นายปราเมศ บุญมาก
๔.นายศุภโชค วรเกิด
๕.นางสาวสุภาลักษณ์ อะโนมา
๖.ผศ.ดร.ณฐวัตน์ คณารักสมบัติ
ชมผลงานได้ที่ https://youtu.be/21ORJOEcq6U


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP