ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ บริษัท อินโนเวชั่นเทคโนโลยี จำกัด ลงนามความร่วมมือวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม อาคารวิชาการ 4 รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ม.วลัยลักษณ์ และ นายบัณฑิต งามวัฒนะศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทอินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ เพื่อร่วมมือกันพัฒนาการผลิตบัณฑิต โดยสนับสนุนด้านการเรียนการสอน การสหกิจศึกษา และการจัดทำโครงงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนนักวิชาการ นักวิจัย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพทางด้านวิชาการ ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เพ็ชรกิจ รองคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี ลงนามเป็นพยาน และมีตัวแทนคณาจารย์จากสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ร่วมพิธีลงนาม

TOP