ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผลการประเมินประจำปี วารสารในฐานข้อมูล TCI และ Scopus

ฐานข้อมูลวารสารระดับชาติ และ นานาชาติ ได้ประกาศ ผลการประเมินคุณภาพวารสารจากการอ้างอิงในปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อและค่าดัชนีคุณภาพได้ดังนี้

1 ฐานข้อมูล TCI (Thai-journal Citation Index)
-สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวารสารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ Walailak Journal of Science and Technology เป็น 1 ใน 273 วารสาร ตรวจสอบได้จาก http://www.kmutt.ac.th/jif/Impact/impact_s.php
-สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวารสารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ วารสารการจัดการ (WMS Journal of Management) วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ สารอาศรมวัฒนธรรม เป็น 3 ใน 383 วารสาร ตรวจสอบได้จาก http://www.kmutt.ac.th/jif/Impact/impact_h.php

2 ฐานข้อมูล Scopus www.scopus.com มีวารสารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ Walailak Journal of Science and Technology
-มีค่า SJR สูงเป็นอันดับ 73 จากทั้งหมด 112 วารสารสาขา Multidisclipinary ในฐานข้อมูล จึงจัดอยู่ใน Quartile 3 ตรวจสอบได้จาก http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=1000
-มีค่า SJR สูงเป็นอันดับ 13 จาก 28 วารสารจากประเทศไทยทุกสาขาในฐานข้อมูล ตรวจสอบได้จาก http://www.scimagojr.com/journalrank.php?country=TH


TOP