ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมสัมมนา การวิเคราะห์วัสดุขั้นสูงด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและเทคนิคการกระจายพลังงานรังสีเอกซ์ (FESEM)

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมสัมมนา การวิเคราะห์วัสดุขั้นสูงด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและเทคนิคการกระจายพลังงานรังสีเอกซ์ (FESEM) ในวันที่ 7-8 กันยายน 2560ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมสัมมนา การวิเคราะห์วัสดุขั้นสูงด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและเทคนิคการกระจายพลังงานรังสีเอกซ์ (FESEM) ในวันที่ 7-8 กันยายน 2560 โดยมีรายละเอียดโครงการดังต่อไปนี้ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/1792

TOP