ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 16 “สัญลักษณ์ สารเคมีอันตรายและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ”

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 16 “สัญลักษณ์ สารเคมีอันตรายและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ” ในวันที่ 11 กันยายน 2560ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 16 "สัญลักษณ์ สารเคมีอันตรายและการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ" เมื่อวันจันทร์ที่ 11 เดือน กันยายน 2560 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย/ผู้ช่วยวิจัยให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล บางรังกษ์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการสามารถปฏิบัติและดำเนินการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ ไปในทิศทางเดียวกันอย่างถูกต้อง และถูกวิธี เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนในการจัดการของเสียอีกทางหนึ่งด้วย โครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้รับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ” โดย คุณกาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล นักวิทยาศาสตร์สาขาเคมี ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พืนฐานเป็นวิทยากร และ การบรรยาย หัวข้อ “สัญลักษณ์ สารเคมีอันตราย” โดย คุณอัจฉราวดี ชูยิ้มพานิช นักวิทยาศาสตร์สาขาเคมี ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พืนฐาน เป็นวิทยากร

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/1796

TOP