ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่น 2 ในวันที่ 22 23 มี.ค. 55

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่น 2 ในวันที่ 22 23 มีนาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นความสำคัญของการสื่อสาร เข้าใจความหมายและระบบการสื่อสารอย่างถูกต้อง ฝึกปฏิบัติการฟัง คิด และพูดเพื่อเป็นที่รักและชนะใจผู้อื่น สามารถวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการสื่อสาร และหาวิธีการแก้ไขปัญหาด้านการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์การได้ 
ตลอดถึงการเรียนรู้เทคนิคการพัฒนาการติดต่อสื่อสารประสานงานด้วยสูตรวิเศษแบบต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในการประสานงาน ทำให้เกิดการทำงานแบบใจประสานใจ และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการจัดระบบการสื่อสารขององค์การให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วิทยากรบรรยาย โดยอาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
ค่าใช้จ่าย (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)
สมาชิก บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ม.วลัยลักษณ์ ท่านละ 2,500 บาท
บุคคลทั่วไป ท่านละ 2,900 บาท

สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 12 มี.ค.55 ได้รับส่วนลดพิเศษ ดังนี้
สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20% 
สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15% 
สมัคร 1 คน ลด 10 %

(ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา)
สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1,e-mail:wu-surat@wu.ac.th หรือทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th
 รายละเอียดเพิ่มเติม [+]   http://surat.wu.ac.th

 


TOP