รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่น 2 ในวันที่ 22 23 มี.ค. 55