ข่าวทั่วไป

ประกาศการคัดเลือกผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้จัดการร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยในการพิจารณาจะคัดเลือกจากประสบการณ์ ความพร้อม รูปแบบการจัดการ สิทธิประโยชน์ และข้อเสนออื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ขอบเขตในการดำเนินการและความรับผิดชอบของผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ มีดังต่อไปนี้

1.จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดหา/จัดการผู้ประกอบการร้านค้าย่อย ภายในพื้นที่ หรือบริเวณที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

2.จัดจำหน่ายสินค้าตามประเภทดังนี้
2.1 ร้านดอกไม้และของที่ระลึกซึ่งจะต้องเป็นโทนสีขาว ครีม เทา ดำ หรือสีสุภาพ โดยมีผู้ประกอบการร้านค้าย่อย ไม่น้อยกว่า 15 ราย
ซึ่งในจำนวนนี้จะต้องมีร้านค้าย่อยในจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่น้อยกว่า 7 ราย
2.2 ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีผู้ประกอบการร้านค้าย่อยไม่น้อยกว่า 30 ราย
2.3 จะต้องแจ้งประเภทสินค้าและบริการโดยระบุราคาในการจัดจำหน่ายพร้อมติดป้ายราคาจำหน่ายอย่างชัดเจน
2.4 ห้ามจำหน่ายลูกโป่ง ชุดชั้นใน หรือสินค้าที่ไม่เหมาะสม
2.5 ร้านค้าหรือบริการอื่น ๆ ที่ไม่เป็นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมาย และไม่ขัดแย้งกับการจำหน่ายสินค้าและบริการหลักของมหาวิทยาลัย

3. จะต้องมีหน้าที่ในการต่อเชื่อมไฟฟ้าตามจุดต่อเชื่อมที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดและมีหน้าที่
กำจัดขยะมูลฝอย อันเกิดจากการจัดจำหน่ายสินค้าภายในบริเวณพื้นที่จัดจำหน่ายและบริการตลอดจนชำระค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าและบริการ

ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารข้อเสนอเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการ แผนการดำเนินการ ประสบการณ์ (ถ้ามี) และข้อเสนอสิทธิประโยชน์ที่จะมอบให้แก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างน้อยจำนวน 36,000 บาท พร้อมยื่นหลักประกันซองเป็นเงินสดหรือเช็คธนาคารสั่งจ่ายให้มหาวิทยาลัย หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ จำนวน 50,000 บาท ไปยัง ศูนย์บริหารทรัพย์สิน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจ่าหน้าซองปิดผนึกถึง ประธานคณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์ ภายในวันที่ 26 กันยายน 2560 ก่อนเวลา 12.00 น. และกำหนดเปิดซองคัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้เสนอในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป


TOP