ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวและเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น การพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอลานสกาภายใต้โครงการนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในนามเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ได้รับงบการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ดำเนินโครงการจัดตั้ง “ศูนย์นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคใต้ตอนบน” โดยในโครงการมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัย เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งมีโครงการวิจัยจำนวน ๓ โครงการที่ได้คัดเลือกพื้นที่อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวพร้อมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวด้านต่างๆ รวมถึงการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ตามแนวนโยบายการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0

ในการนี้ทางโครงการฯ มีกำหนดการจัดแถลงข่าวและชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่อำเภอลานสกา พร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในวันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ เรือนมลราช ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการเปิดงาน

กำหนดการ
วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ เรือนมลราช


08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น.
ประธานเดินทางมาถึง ณ เรือนมลราช

09.15 – 09.20 น.
ประธานเข้าสู่ปะรำพิธี

09.20 – 09.30 น.
การแสดงต้อนรับพร้อมวีดีทัศน์

09.30 – 09.45 น.
กล่าวรายงานโดย รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ

09.45 – 10.00 น.
กล่าวแสดงความยินดีในการจัดงานโดย นายสำราญ สินธ์ทอง
ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 4 ผอ รมน. ภาค 4

10.00– 10.15 น.
กล่าวเปิดงานโดย นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

10.20 – 11.30 น.
ตั้งโต๊ะแถลงข่าว

11.30 – 13.30 น.
พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 14.00 น.
ชี้แจงโครงการในภาพรวมกับผู้เกี่ยวข้อง

14.00 – 16.00 น.
แบ่งกลุ่มรับความคิดเห็น
- กลุ่มที่พัก
- กลุ่มอาหาร
- ศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์
- ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ,แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ/เส้นทาง
- ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัด/กลุ่มนักท่องเที่ยว ( ปั่นจักรยาน )

 


TOP