ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ช่วยสอน สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/๒๕๕5 ตำแหน่งผู้ช่วยสอน สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สังกัดสำนักวิชาการจัดการ จำนวน 3 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายภูมิ คันธิก

TOP