ข่าวการศึกษา

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

ด้วยจะมีการสอบวิทยานิพนธ์ของ น.ส.สรีพร ชมบุญ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หัวข้อ "ผลของการให้ความรู้ผู้ดูแลก่อนจำหน่ายเด็กที่มีภาวะไข้เฉียบพลันต่อการเข้ารับบริการซ้ำ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช”(Effects of Caregiver’s Discharge Education for Acute Febrile Illness in Children with Revisit Rate at Nakhon Si Thammarat Municipality Hospital) ในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00-18.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

TOP