ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สาขาสาธารณสุขศาสตร์) สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี