ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบัญชี/จัดซื้อ/ธุรการ) และพนักงานธุรการ สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการ วิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 33/2560 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบัญชี/จัดซื้อ/ธุรการ) และพนักงานธุรการ สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบัญชี/จัดซื้อ/ธุรการ)
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวสิรินาถ สรรพบพิตร
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง เรียงตามลำดับคือ
1) นางสาวนุศรา ช่วยตรึกตรอง
2) นางสาวสุภาวดี ดำนาคแก้ว

2. ตำแหน่งพนักงานธุรการ
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวจันทร์จิรา ฟุ้งเฟื่อง
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวรัตนาพร ทศพล

ผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการเรียนภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน 2 รายวิชา โดยต้องผ่านในระดับคะแนน B ขึ้นไป ในกรณีที่ผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ถือว่าไม่ผ่านการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างทำงาน

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

TOP