ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกนิติกร สังกัดส่วนนิติการ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 34/2560 ตำแหน่งนิติกร สังกัดส่วนนิติการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้

1. ตำแหน่งนิติกร (งานนิติการและพัฒนากฎหมาย)
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ
007 นางภัตรา หลักเพชร
010 ว่าที่ ร.ต.หญิง ขวัญนภา สุโสะ
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ 011 นางสาวรัตนา พลเยี่ยมแส

2. ตำแหน่งนิติกร (งานสอบสวนและวินัย) ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ 009 นายเกรียงไกร จันทร์มณี

ผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการเรียนภาษา อังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจำนวน 2 รายวิชา โดยต้องผ่านในระดับคะแนน B ขึ้นไป ในกรณีที่ผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ถือว่าไม่ผ่านการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างทำงาน

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

TOP