ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 46/2560 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 6 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 46/๒๕60 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้
1. กลุ่มตำแหน่งที่ 1 อาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขา Logistics Analytics and Supply Chain Management และหลักสูตรบัญชีบัญฑิต
ก. รายชื่อ
ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย เพชรรัตน์
ข. การสอบ
(1) สอบนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ในเวลา 10 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
(2) สอบสัมภาษณ์
ค. กำหนดการสอบ
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 17.30 น. ณ ห้องโมคลาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช หรือ ห้องประชุม 1 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

2. กลุ่มตำแหน่งที่ 2 อาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบันฑิต สาขา Innovation Engineering
ก. รายชื่อ
Dr.Miro Lehtonen
ข. การสอบ
(1) สอบนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ในเวลา 10 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
(2) สอบสัมภาษณ์
ค. กำหนดการสอบ
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ ห้องโมคลาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช หรือ ห้องประชุม 1 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

3. กลุ่มตำแหน่งที่ 3 อาจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา Public Affairs
ก. รายชื่อ
นางสาววรธิดา ไชยปะ
ข. การสอบ
(1) สอบนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ในเวลา 10 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
(2) สอบสัมภาษณ์
ค. กำหนดการสอบ
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 18.30 น. ณ ห้องโมคลาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช หรือ ห้องประชุม 1 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

TOP