ข่าวเด่น

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สมาคมแพทย์ไทยแห่งสหรัฐอเมริกา จัดการประชุมวิชาการร่วมระหว่างสมาคมแพทย์ไทยแห่งสหรัฐอเมริกากับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สมาคมแพทย์ไทยแห่งสหรัฐอเมริกา จัดการประชุมวิชาการร่วมระหว่างสมาคมแพทย์ไทยแห่งสหรัฐอเมริกากับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Joint Conference between the Thai Physicians Association of America and Walailak University) เมื่อเร็วๆ นี้ ณ Krabi Maritime Park and Spa Resort จังหวัดกระบี่ โดยมี นายแพทย์อภินันท์ ธิติประเสริฐ นายกสมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกาปี พ.ศ. ๒๕๕๕ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม 
 
โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมยุรี วศินานุกร คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของที่ประชุมฯ ว่า เพื่อเป็นการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกากับแพทย์ในประเทศไทย รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาแพทย์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนางานวิจัยต่างๆต่อไป ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 180 คน ประกอบด้วยแพทย์ไทยจากสหรัฐอเมริกา แพทย์จากสหรัฐอเมริกา อาจารย์แพทย์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์ระดับชั้นปรีคลินิกจากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และจากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ,แพทย์จากโรงพยาบาลกระบี่ พยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลป่าพะยอม และนักศึกษาแพทย์ จำนวน 24 คน จากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนักศึกษาแพทย์ จำนวน 4 คน จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมวิชาการฯดังกล่าวด้วย 
 
ทีมวิทยากร 11 ท่าน ได้แก่ Prachyapan Petchuay, MD., PhD. Prof. Sirichai Chayasirisobhon, MD. Apichan Pootrakul, MD. Prof. Prakit Vathesatogkit, MD. Prof. Chitr Sitthi-amorn, MD. Pusadee Lilavivat, MD. Prof. José Pereira, MBChB., DA., CCFP., MSc. Usah Lilavivat, MD. Asst. Prof. Pranya Sakiyalak, MD. Asst. Prof. S. Chris Malaisrie, MD. Asst. Prof. Chintana Paramagul, MD. ซึ่งในทีมวิทยากรมีอาจารย์แพทย์จากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นวิทยากร ได้ร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นหัวข้อต่างๆ จำนวน 15 หัวข้อ ทั้งนี้ มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างกว้างขวาง ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพแพทย์เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้ดีขึ้นต่อไป จึงนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อวงการแพทย์ไทย นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติอย่างสูงจากวิทยากรระดับโลกซึ่งเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิต จากมหาวิทยาลัย Ottawa ประเทศ Canada มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกับแพทย์ไทย ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่แพทย์ไทยอีกด้วย สำหรับแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม แต่สนใจติดตามการประชุมครั้งนี้ สามารถติดต่อขอดูวีดิทัศน์ได้ที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0 7567 2803 

ประมวลภาพ

TOP