ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผู้ช่วยทูตฝ่ายความร่วมมือวิทยาศาสตร์และการอุดมศึกษา สถานทูตฝรั่งเศสเยือน มวล.วันที่ 19 กันยายน 2560 รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย รศ.ดร. พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ น.สพ.พันเลิศ ศักดิ์แก้ว โครงการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์ นพ. ธารินทร์ เพ็ญวรรณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ อาจารย์ ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ อาจารย์สุนทร บุญแก้ว สำนักวิชาการจัดการ คุณแสงหทัย ขับกล่อมส่ง ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลฝ่ายภายในศูนย์กิจการนานาชาติ และเจ้าหน้าที่ศูนย์กิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับ Dr. Stephane Roy ผู้ช่วยทูตฝ่ายความร่วมมือวิทยาศาสตร์และการอุดมศึกษา (Attaché for Scientific and Higher Education Cooperation) Mr. Vincent Drapeau, Chargé de mission for Scientific and Higher Education Cooperation และ คุณพลวัฒน์ คันทะพรม Student Advisor จากสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ณ ห้องรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหาร ชั้น 2

วัตถุประสงค์ของการมาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในครั้งนี้คือหารือความเป็นไปได้ในการทำความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยร่วมกับประเทศฝรั่งเศส ซึ่งสถานทูตฝรั่งเศสมีโครงการความร่วมมือใน 4 ประเภท คือ 1) Campus France ทุนการศึกษาที่ให้แก่นักศึกษาไทยไปศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศส 2) Franco-Thaï Scholarship Program ให้ทุนการศึกษาไปศึกษาระดับปริญญาโท เอก ที่ประเทศฝรั่งเศส 3) Junior Research Fellowship Program สนับทุนระยะสั้น 2-6 เดือนเพื่อไปทำวิจัยโดยใช้ห้องปฏิบัติการวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศส 4) Franco-Thai Joint Research Program (PHC Siam) ทุนความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการวิจัยร่วมระหว่างไทยและฝรั่งเศส นอกจากนี้ สถานทูตฝรั่งเศสได้ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศสกับคณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา ณ ห้องประชุมตุมปัง อาคารบริหารชั้น 3 ในหัวข้อ “Studies in France and Scholarships” โดยวิทยากร คุณพลวัฒน์ คันทะพรม Student Advisor ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษา วัฒนธรรม การเตรียมตัวเดินทาง การขอวีซ่าเพื่อการศึกษา ทุนรัฐบาลฝรั่งเศส และการใช้ชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่สนใจและเตรียมตัวที่จะศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศส โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 30 คนทั้งนี้ ทุนทุกประเภทสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: CampusFranceThailand

อนึ่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับหน่วยงานในประเทศฝรั่งเศสมีการดำเนินโครงการความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง อาทิ การดำเนินโครงการ Visiting Scholars และการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Grenoble Institute of Technology มาศึกษาวิจัยร่วมกับสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ความร่วมมือกับ Université de Montpellier กับ สำนักวิชาแพทยศาสตร์และสำนักวิชาการจัดการ การทำวิจัยร่วมกับ French National Research Institute for Sustainable Development: IRD สำนักวิชาเทคโนโยโลยีการเกษตร

ประมวลภาพ

TOP