ข่าวสมัครงาน

รับสมัครสอบตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง และพนักงานภูมิทัศน์ สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง และพนักงานภูมิทัศน์ สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน ดังนี้

1. ตำแหน่งนายช่างซ่อมบำรุง (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
- เพศชายที่มีสัญชาติไทย และต้องผ่านการเกณฑ์หารแล้วหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
- มีความรู้ความชำนาญในการซ่อมบำรุงระบบสุขาภิบาล ประปา ไฟฟ้า งานโยธา งานสถาปัตย์ งานไม้ งานเหล็ก หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านการซ่อมบำรุงหรือการก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปี
- หากมีความสามารถงานก่อสร้าง ได้แก่ งานปูน งานสี งานฝ้า จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- ร่างการแข็งแรงสมบูรณ์
- มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบสูง
- สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

คุณสมบัติอื่นๆ
- มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน ภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
- เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
- เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจในการทำงาน และยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานเงื่อนไขต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาระงานของตำแหน่ง
1. ปฎิบัติตามแผนงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ เพื่อให้ระบบพร้อมใช้ตลอดเวลา
2. เสนอข้อตกลงร่วมให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา เพื่อประเมินประจำปี
3. ดูแลประสานงานกับบริษัทคู่สัญญาที่จ้างเหมาในการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ และจัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาตามมาตรฐานของระบบต่างๆ
4. รับใบแจ้งซ่อม ดำเนินการตรวจสอบ เบิกวัสดุคลังพัสดุย่อยประจำหน่วยงาน ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษางานระบบต่างๆ ดังนี้
- งานระบบไฟฟ้า ได้แก่ ซ่อมไฟฟ้า เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า สตาร์เตอร์ บิลลาส
- งานระบบประปา ได้แก่ สร้าง ซ่อม ติดตั้ง อุปกรณ์เกี่ยวกับการประปา ปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบและวางท่อประสาน ซ่อมแซมระบบน้ำดี และน้ำเสีย เครื่องปั้มน้ำ เป็นต้น
- งานระบบโยธา ได้แก่ สร้าง ซ่อม ติดตั้งฝ้าเพดาน ผนังภายในภายนอก งานหลังคา งานประตูหน้าต่าง
- งานครุภัณฑ์ประจำห้อง และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ได้แก่ การสร้างซ่อม ประกอบครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ทำด้วยไม้หรือทำด้วยเหล็ก
- งานอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของหอพักนักศึกษา และโรงอาหาร
- งานระบบปรับอากาศ ได้แก่ สำรวจการใช้เครื่องปรับอากาศ (รายปี) และข้อมูลการล้างเครื่องปรับอากาศ (รายปี)
9. บันทึกการปฏิบัติงานการเข้า-ออกงาน และรายงานบันทึกประจำวัน ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมหอพักนักศึกษา
10. ควบคุมตรวจสอบการใช้ การเก็บรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน
11. เข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติงานทางวิชาชีพปีละ 1-2 โครงการ
12. อำนวยความสะดวกกับช่างที่มารับเหมาจากภายนอก

อัตราค่าจ้าง วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 12,990 บาท

ระยะเวลาการจ้าง จ้างแบบเต็มเวลา จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

2. ตำแหน่งพนักงานภูมิทัศน์ (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
- เพศชายที่มีสัญชาติไทย และต้องผ่านการเกณฑ์หารแล้วหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
- วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย
- มีความรู้และความชำนาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการบำรุงรักษาภูมิทัศน์เป็นอย่างดี
- ร่างการแข็งแรงสมบูรณ์
คุณสมบัติอื่นๆ
- มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน ภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
- เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
- เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจในการทำงาน และยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานเงื่อนไขต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ภาระงานของตำแหน่ง
- ปฎิบัติตามแผนงานบำรุงรักษาภูมิทัศน์หอพักนักศึกษา เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สะอาดน่าอยู่ร่มรื่น
- ปฏิบัติงานในการปลูก ดูแล บํารุงรักษาต้นไม้ไม้ดอก และไม้ประดับ
- ตัด ตกแต่งดูแลรักษาสวน และสนามหญ้ารอบๆ บริเวณอาคาร สิ่งปลูกสร้างของหอพักนักศึกษา
- จัด ตกแต่ง และประดับ อาคาร สถานที่ และสิ่งปลูกสร้างของหอพักนักศึกษา โดยใช้กระถางต้นไม้ไม้ดอก และไม้ประดับ
- รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ให้ต้นไม้ไม้ดอก ไม้ประดับให้เติบโตและให้ดอกที่สวยงาม
- ควบคุมตรวจสอบการใช้ การเก็บรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน
- เข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติงานทางวิชาชีพปีละ 1-2 โครงการ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราค่าจ้าง เป็นไปตามเงื่อนไขระยะเวลาการจ้างโดยใช้วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย อัตราเงินเดือน 10,180 บาท
ระยะเวลาการจ้าง แบบเต็มเวลา เมื่อผ่านการทดลองงานจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ สำนักงานศูนย์บริหารทรัพย์สิน อาคารบริหาร ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ มีกำหนดการ ดังนี้
บัดนี้ 2 ตุลาคม 2560 ประกาศรับสมัคร
วันที่ 3 ตุลาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันที่ 9 ตุลาคม 2560 สอบปฏิบัติทักษะ/เทคนิค หรือ สอบสัมภาษณ์
วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 16 ตุลาคม 2560 รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

เอกสารและหลักฐานการสมัคร
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
-หลักฐานการศึกษา
- เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
เงื่อนไขอื่น ๆ
- ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
- ผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานจะต้องทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 3 เดือน ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งระบบงานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยจะต้องมีผู้ทำสัญญาค้ำประกันการจ้างงานตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535
- ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
- มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
- การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานของมหาวิทยาลัย

สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
- สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542

เกณฑ์การคัดเลือก
ขั้นตอนที่ ๑ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษาและหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่
ขั้นตอนที่ ๒ มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ ๑ มาทำการทดสอบความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และหรืออาจทดสอบอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หลักเกณฑ์การพิจารณาต่อสัญญา
การประเมินบุคคลให้ดำเนินการ 3 ส่วน คือ
1. การประเมินคุณสมบัติของบุคคล
2. การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ประกอบด้วย
- ความประพฤติ หมายถึง อุปนิสัย และความประพฤติส่วนตัว ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ แบบแผน และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย การรักษาวินัย ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น
- ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ หมายถึง ความตั้งใจในการทำงาน ความมุ่งมั่นที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จเป็นผลดี การไม่ละเลยต่องานรวมถึงความเต็มใจ และความกล้าที่จะรับผิดต่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ไม่ปัดความรับผิดชอบง่าย ๆ และความจริงใจที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น
- ความอุตสาหะ หมายถึง ความมีมานะ อดทน เอาใจใส่ในหน้าที่การงาน
- กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน โดยอุทิศเวลาให้กับมหาวิทยาลัย ไม่เฉื่อยชา และมีความขยันหมั่นเพียร
- ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และยอมรับในความสามารถ ของผู้ร่วมงานทุกระดับ
3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
- ความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การใช้ความรู้ ความชำนาญงาน เพียงใดในการปฏิบัติงานให้สำเร็จ
- คุณภาพของผลงาน ได้แก่ ความถูกต้องเหมาะสมของผลงานในด้านเทคนิคและวิธีการ ความครบสมบูรณ์และความประณีตของผลงาน ประโยชน์ของผลงาน  

TOP