ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ด้วยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 3

เวลา 09.30-11.30 น. สอบวิทยานิพนธ์หัวข้อ ความพร้อมของชุมชนต่อการจัดการอาชีวอนามัย ในแรงงานผู้สูงอายุ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ของ นางสาวชัญทิชา ฉ้วนกลิ่น

เวลา 13.00-15.00 น. สอบวิทยานิพนธ์หัวข้อ ต้นทุน-ประสิทธิผลคลินิกบริการโรคเรื้อรัง ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอนาบอน จังหวัด นครศรีธรรมราช ของ นางสาวชุติมา สารพงษ์

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sph.wu.ac.th

TOP