การสัมมนาหัวข้อ“นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในกระแส Thailand ๔.๐” และการเสวนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมส่ภูาคปฏิบัติ : การจัดการเรียนร้”