ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

การสัมมนาหัวข้อ“นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในกระแส Thailand ๔.๐” และการเสวนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมส่ภูาคปฏิบัติ : การจัดการเรียนร้”หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดโครงการสัมมนาในหัวข้อ“นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในกระแส Thailand ๔.๐” และการเสวนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่ภาคปฏิบัติ : การจัดการเรียนรู้” เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 และโถงนิทรรศการชั้น 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ เป็นประธาน และ รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักสารสนเทศศาสตร์ กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 84 คน

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาเกิดแนวทางในการพัฒนา และสร้างสรรค์การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของประเทศ กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายโดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสืื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา / อาจารย์ประจำหลักสูตร การจัดการสารสนเทศดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมนิทรรศการในหัวข้อ “Thailand 4.0”

TOP