นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ6 โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ จ.สงขลา ฟังบรรยายแนวทางการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์