มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีลงนาม โครงการ Talent Mobility