ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีลงนาม การใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ในฐานะผู้แทนอธิการบดี และ อาจารย์ธวัชชัย ลักเซ้ง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ในฐานะพยาน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุญาตให้มหาวิทยาลัยที่ร่วมลงนาม ใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และ ข้อเขียนบทความภาษาไทย สำหรับกำหนดการเริ่มต้นใช้งานจากบัญชีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะมีการแจ้งให้ทราบภายหลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://akarawisut.com/

TOP