มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีลงนาม การใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์