ข่าวการศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปูทางสู่การปฏิบัติงานต่างประเทศ จัดค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศศูนย์สหกิจศึกษา และพัฒนาอาชีพ ร่วมกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 ณ ประสานสุข วิลล่า บีช รีสอร์ท อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ เป็นวิทยากรบรรยายให้นักศึกษาฟังในหัวข้อ How to Success in Abroad มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 46 คน จาก 4 สำนักวิชา ได้แก่ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายและจำทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการโดยคณะวิทยากรในหัวข้อที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ปฏิบัติสหกิจศึกษาและการดำเนินชีวิตประจำวันในต่างประเทศ ตลอดจนการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปต่างประเทศ โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะอาจารย์จากสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวัยลักษณ์

โดยนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะเดินทางไปปฏฺบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศในภาคการศึกษา 2/2560 และ 3/2560 ในหลากหลายประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศอินเดีย ประเทศเวียดนาม ประเทศญี่ปุ่น ประเทศอังกฤษ และประเทศสาธารณรัฐเชค

ประมวลภาพ

TOP