ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปูทางสู่การปฏิบัติงานต่างประเทศ จัดค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ