ข่าวเด่น

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เผยกำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 5 ต.ค. 60

อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ เผยกำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 1,508 คน

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 1,508 คน ประกอบด้วย ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 14 คนระดับปริญญาโท จำนวน 75 คน และระดับปริญญาตรี จำนวน 1,419 คน

โอกาสนี้ สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้อนุมัติปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 คน ได้แก่ Emeritus Professor Lance C. Fung สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช สาขาไทยศึกษาบูรณาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมยุรี วศินานุกร สาขาแพทยศาสตร์ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา สาขาการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ยังมีโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น จำนวน 2 คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร มาแทน อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย และอาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี อาจารย์ดีเด่นด้านการเป็นครู บัณฑิตที่ได้รับเหรียญรางวัล จำนวน 15 คน และผู้ได้รับรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นผู้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักศึกษา จำนวน 5 คน เข้ารับพระราชทานรางวัลด้วย

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ มารายงานตัวด้วยตนเองในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00-10.00 น. ณ โถงอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเข้าฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2560 โดยจะมีการซ้อมใหญ่ขั้นตอนสมบูรณ์เหมือนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น.

“มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก ม.วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559 พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://ces.wu.ac.th/wugraduate/

TOP