ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี และรับโล่พร้อมประกาศนียบัตรหมู่บ้านแม่ข่าย วท. และหมู่บ้านนวัตกรรม จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี