ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี และรับโล่พร้อมประกาศนียบัตรหมู่บ้านแม่ข่าย วท. และหมู่บ้านนวัตกรรม จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อวันเสาร์ ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ Grand Hall ห้อง 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด "พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี :: คลินิกเทคโนโลยี:: ระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสถาบันการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 โดยนายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้มีรับอำนาจลงนามแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว ในโอกาสนี้ นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีและกล่าวเปิดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี 2560

ในโอกาสนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านแม่ข่าย วท.) ที่ผ่านการประเมินเป็นหมู่บ้านแม่ข่าย วท.ประจำปี 2558 - 2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้มอบโล่ฯ พร้อมด้วยนายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดี กับ 2 หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ผ่านการคัดเลือก คือ1) "หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์" ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต เมืองแก้ว จากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ และนายนิยม คงเมฆ ประธานหมู่บ้านแม่ข่ายปศุสัตว์อินทรีย์ฯ และ2) "หมู่บ้านฟาร์มปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน" ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง และอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง จากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ และนางเพชรลดา ดำรักษ์ ประธานหมู่บ้านฟาร์มปลานิลคุณภาพฯ

หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านแม่ข่าย วท.) เป็นกลไกส่งเสริมให้ หมู่บ้าน/ชุมชน นำองค์ความรู้ด้าน วทน. ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพหลัก จนเป็นแบบอย่างให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนอื่นๆ ที่เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้านและชุมชน นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพหลัก จนเป็นแบบอย่างให้แก่หมู่บ้านและชุมชนอื่นๆ โดยการดำเนินโครงการฯ มีการประสานความร่วมมือใน 4 ภาคส่วน คือ ภาคราชการและท้องถิ่น ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคเอกชน รวมทั้งมีการส่งต่อบริการแบบครบวงจรตามแนวทางห่วงโซ่แห่งคุณค่า ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ มีเป้าหมายเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การลดค่าใช้จ่าย การขยายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำของชุมชนในชนบท ควบคู่ไปกับฐานความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องไปด้วยกัน เพื่อผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนนอกจากนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็น 1 ใน 20 หมู่บ้านแม่ข่าย วท. ของประเทศไทยก้าวขึ้น สู่ "หมู่บ้านนวัตกรรม" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อม นางบุญนำ กรองไชย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาดุกร้าท่าซัก รับมอบโล่และเกียรติบัตร หมู่บ้านแม่ข่าย วท. นวัตกรรม " หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก" ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจจากหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ก้าวขึ้น สู่ "หมู่บ้านนวัตกรรม" ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย นำพาเศรษฐกิจฐานราก เสริมสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืน สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง

ประมวลภาพ

TOP