ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาการท่องเที่ยวอ.ลานสกา นครศรีฯเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว อ.ลานสกา จัดแถลงข่าวและเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอลานสกาภายใต้โครงการนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ เรือนมลราช ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจากนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธาน มีรองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เข้าร่วมงาน

สืบเนื่องจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของการท่องเที่ยวในประเทศไทย การผลักดันให้นักท่องเที่ยวมาเยือนแหล่งท่องเที่ยวรองมากยิ่งขึ้น จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการคัดเลือกตั้งเป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด มีกระแสการตอบรับของนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ที่ต้องการเข้าถึงวิถีชีวิตในชุมชนวัฒนธรรมและกิจกรรมในชุมชนมีมากขึ้น เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนอำเภอ ลานสกา ประกอบด้วย ร้านอาหาร ที่พักแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชุมชน ได้รวมตัวจากระบบเศรษฐกิจฐานราก เพื่อพัฒนา เพิ่มมูลค่า ยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอลานสกา มีเอกลักษณ์ ความสวยงามทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และวิถีชีวิตให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งผู้สูงอายุ มีเป้าหมายขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ โดยเน้นให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจ และผลิตภัณฑ์ในชุมชน เครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร ร้านอาหาร ที่พัก โฮมสเตย์ในพื้นที่อำเภอลานสกา ภายใต้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากนักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอำเภอลานสกา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในนามเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ได้รับงบการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินโครงการจัดตั้ง “ศูนย์นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคใต้ตอนบน” โดยในโครงการมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัย เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีโครงการวิจัย จำนวน 3 โครงการ ที่ได้คัดเลือกพื้นที่อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวพร้อมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวด้านต่างๆ รวมถึงการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ตามแนวนโยบายการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 ประกอบด้วย โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนอำเภอลานสกา สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพไทยแลนด์ 4.0 โดยอาจารย์ ดร. รุ่งรวี จิตภักดี รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการเป็นหัวหน้าโครงการ, โครงการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนลานสกา บนเส้นทาง 4015 โดยใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Really : AR) มีรองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ และ โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวขุนทะเล สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยนวัตกรรม 4.0 โดยอาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นหัวหน้าโครงการ

กิจกรรมในครั้งนี้ในภาคเช้า มีการแถลงข่าว ส่วนภาคบ่ายเป็นการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ชุมชน และผู้ประกอบการ ชมรม สมาคมท่องเที่ยวต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการสร้างกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกระบวนการในการดำเนินงานของแต่ละโครงการให้กับชุมชนและสังคมได้รับทราบ เพื่อคลายข้อสงสัยและข้อกังวลต่างๆ อันจะนำไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาต่อไป

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP