ขอเชิญเข้าฟังการสัมมนานานาชาติเรื่อง "One ASEAN One Community: Political, Religious and Socio-Cultural Issues and Challenges"