ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวันมหิดล 24 กันยายน รำลึกถึงพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และโครงการจัดตั้งสถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ จัดงานวันมหิดล 24 กันยายน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการถวายสักการะ แสดงความกตัญญูกตเวทีและเป็นการรำลึกถึง สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายสมัญญาภิไธยจากแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปว่าเป็น “พระบิดาแห่งแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย” โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17 และ 23-24 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์วันที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตร และวางพวงมาลา ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอท่าศาลาและจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมเป็นจำนวนมากโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ กล่าวเปิดงาน อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ กล่าวรายงาน อาจารย์ ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ กล่าวคำสดุดี พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอท่าศาลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหาร หน่วยงาน และสำนักวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมวางพวงมาลาหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด กล่าวว่า วันนี้ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นวันที่สำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้ง 5 สำนักวิชา ได้แก่ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันจัดงานวันมหิดล 24 กันยายน ขึ้นเพื่อเป็นการถวายสักการะ แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยว่าทรงเป็น “พระราชบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย และองค์พระราชบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย”

ปีนี้ เป็นปีที่ 10 ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดงานวันมหิดลขึ้น การเกิดประเพณีอันดีงามนี้ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระบรมราชชนกได้ทรงประทานแก่ปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะนักศึกษาในสำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้ง 5 สำนักวิชา จะได้ตระหนักและสำนึกถึงภารกิจที่ทุกคนพึงมีในการอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”จากนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเนื่องในวันมหิดล ในหัวข้อ “กินอยู่อย่างไทย ในยุค 4.0” ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆเนื่องในวันมหิดล โดยในวันอาทิตย์ ที่ 17 กันยายน 2560 ที่ผ่านมาเป็นกิจกรรมเวทีสุภาพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสูงและการให้ความรู้ในหัวข้อ “การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ บริเวณอาคารเรียนรวมต่างๆภายในมหาวิทยาลัย และช่วงเช้าของวันที่อาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 2560 มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบิดา ณ ลานเพลินตา อาคารไทยบุรี อีกด้วย

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP