ข่าวทั่วไป

แจ้งข้อมูลการตรวจสแกนรถเข้า -ออก ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย

ด้วยส่วนบริการกลาง งานรักษาความปลอดภัยและพิทักษ์ทรัพย์สิน ได้มีมาตรการความปลอดภัย ด้านการใช้รถและการจราจร จึงขอกำหนดให้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป จะมีการตรวจเช็ค ผู้ขับรถยนต์ที่ไม่มีบัตรผ่านเข้าออกทุกคัน โดยเริ่มตรวจ เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้ที่ยังไม่ได้ขอบัตรผ่านเข้าออก สามารถติดต่อได้ที่ส่วนบริการกลาง เพื่อส่วนบริการกลางจะได้ส่งบัตรไปยังงานธุรการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อความสะดวกและลดขั้นตอนการดำเนินงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ และขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมาด้วยดีตลอดมา

TOP