มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับมอบรางวัล IPv6 ประจำปี 2560