ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับมอบรางวัล IPv6 ประจำปี 2560อาจารย์ ดร.อรรถโส ขำวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นผู้แทนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ในประเภท หน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานครบทั้ง 4 ด้าน คือ เว็บไซต์ (Website) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดเมนเนม (DNS) และ DNSSEC ในพิธีมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมี นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

ในปีนี้ คณะกรรมการส่งเสริมนโนบาย IPv6 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวนทั้งสิ้น 112 หน่วยงาน แบ่งประเภทรางวัลเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทหน่วยงานให้บริการให้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน 3 ด้านติดต่อกัน 3 ปี จำนวน 18 หน่วยงาน ประเภทหน่วยงานให้บริการให้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน 4 ด้าน จำนวน 54 หน่วยงาน และประเภทหน่วยงานให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน 3 ด้าน จำนวน 40 หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในงานมอบรางวัล IPv6 ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 2 เป็นการยืนยันความมุ่งมั่นในการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยวลักษณ์ ให้เป็นองค์กรชั้นนำที่มีโครงสร้างพื้นฐานและการบริการในระดับสากล

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

TOP