ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ด้วยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กำหนดสอบวิทยานิพนธ์ของ น.ส.ปานชนม์ โชคประสิทธิ์ หัวข้อวิทยานิพนธ์ "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาล สังกัดกองทัพบก เขตภาคใต้ตอนบน (Factors Affecting Employee Engagement in The Upper South Royal Thai Army Hospitals) ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sph.wu.ac.th

TOP