ข่าวสมัครงาน

รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ “ระบบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง” จำนวน 4 อัตรา

ด้วยโครงการ "ระบบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง" โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 4 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้


1. คุณสมบัติผู้สมัคร
1.1 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
1.2 มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลและการจัดการความรู้
1.3 มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
1.4 มีความสามารถในการบริหารจัดการงานสำนักงานและการประสานงาน
1.5 สามารถปฏิบัติงานภาคสนามได้โดยไม่มีเงื่อนไข
1.6 หากมีความรู้และความชำนาญด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems, GIS) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ภาระงาน
2.1 ประสานงานชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชน
2.3 สำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม
2.4 สังเคราะห์ข้อมูลและองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
2.5 จัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์ในการจัดการความรู้ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
2.6 บริหารจัดการงานสำนักงาน
2.7 ประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

3. อัตราค่าจ้าง: วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 17,400 บาท ต่อเดือน

4. ระยะเวลาจ้างงาน: ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

5. กำหนดการรับสมัครและการส่งเอกสารการสมัครงาน
ผู้ประสงค์สมัครจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ดังนี้
5.1 กรอกรายละเอียดใน ใบสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(แบบใบสมัครงาน )
5.2 เขียนบทความในหัวข้อ “การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง” ความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4 โดยส่งเป็นไฟล์ PDF มาพร้อมกับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครงาน
5.3 เอกสารประกอบการสมัครงาน
5.3.1 ใบสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมรูปถ่าย
5.3.2 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5.3.3 สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาผลการศึกษา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
5.3.4 สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
หมายเหตุ: ในเอกสารต้องมีการลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและระบุว่าใช้ในการสมัครงานเจ้าหน้าที่ “โครงการระบบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง”
5.4 ส่งเอกสารสมัครงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2560 ทาง e-mail: wu.pakphanangkm@gmail.com รับเอกสารทาง e-mail เท่านั้น ไม่รับเอกสารช่องทางอื่น ๆ โดยมีกำหนดการดังนี้
บัดนี้จนถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2560 ประกาศรับสมัคร
วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 สอบสัมภาษณ์
วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 16 ตุลาคม 2560 รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

6. วิธีการสอบคัดเลือก: โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
คุณปิ่นเพชร ภักดีณรงค์ / คุณรัชฎา คชแสงสันต์
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม อาคารวิจัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 075-673558-9


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP