ข่าวเด่น

อาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบความปลอดภัยงานทางอาจารย์ ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับคัดเลือกจากกรมทางหลวงชนบท ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบความปลอดภัยงานทางเพื่อช่วยพัฒนาบุคลากรของกรมทางหลวงชนบท

อาจารย์ ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์ เปิดเผยว่า ตนได้รับคัดเลือกจากกรมทางหลวงชนบท ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง เพื่อช่วยพัฒนาบุคลากรของกรมทางหลวงชนบทให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง และสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง (Road Safety Auditor) ที่รับรองโดยหน่วยงานระดับสากลได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็น 1 ใน 9 สถาบันการศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการร่วมกันพัฒนาคู่มือ เพื่อใช้ในงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทางของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งการตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย การตรวจสอบความปลอดภัยขั้นตอนการออกแบบ การตรวจสอบความปลอดภัยขั้นตอนระหว่างการก่อสร้าง และการตรวจสอบความปลอดภัยของถนนที่เปิดให้บริการแล้ว จากนั้นผู้เชี่ยวชาญฯ จะได้นำองค์ความรู้ชุดนี้ไปอบรมให้กับบุคลากรของกรมทางหลวงชนบท ให้มีทักษะ ความรู้ เพื่อนำไปใช้ในตรวจสอบความปลอดภัยของถนนที่ใช้งานจริงอยู่ในขณะนี้ และปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่มีปัญหาต่อไป

"ถนนที่กำลังก่อสร้างใหม่จะได้ใช้มาตรฐานในการก่อสร้างที่เน้นความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น ส่วนถนนที่มีอยู่เดิม ที่ความปลอดภัยยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร อันเนื่องมาจากลักษณะทางกายภาพที่มีข้อจำกัด เช่น ลักษณะทางเรขาคณิตของแนวเส้นทางที่ไม่ได้มาตรฐาน และเนื่องจากเป็นถนนสายย่อย สายรอง บางพื้นที่จึงมีบ้านเรือนของประชาชนอยู่ใกล้ถนนทั้งสองข้างทาง ทำให้ไม่สามารถขยายเส้นทางให้กว้างกว่านั้นได้ จึงต้องเพิ่มความปลอดภัย ด้วยอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยอื่นๆ ซึ่งโครงการนี้จะทำให้ได้ถนนที่มีความปลอดภัยมากขึ้น ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือช่วยทำให้อุบัติเหตุมีความรุนแรงน้อยลง จุดเสี่ยงบนท้องถนนน้อยลง จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนน้อยลง และทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกประเภท ทั้งรถยนต์ จักรยาน จักรยานยนต์ คนเดินเท้า มีความปลอดภัยมากที่สุด” อาจารย์ ดร.นุกูล กล่าว

ทั้งนี้กรมทางหลวงชนบทจะร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทั้ง 9 แห่ง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาด้านการตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง ในภูมิภาคต่างๆ ประกอบด้วย ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2560 ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน 2560 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน 2560 และภาคใต้ ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2560

ประมวลภาพ

ข่าว โดย ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP