อาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง