มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะจาก Faculty of Sport Science and Coaching, UniversitiPendidikan Sultan Idris(UPSI) ประเทศมาเลเซีย