ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 ตำแหน่งนักวิชาการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา) จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาจุลชีววิทยา
- มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถด้านจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์สำหรับสอนปฏิบัติการและการวิจัย
2.2 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน) จำนวน 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์

3. คุณสมบัติอื่น ๆ
3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด

4. ภาระงานของตำแหน่ง
4.1 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา)

1. ด้านการเรียนการสอน (สัดส่วน 70%)

1.1 สนับสนุนการเรียนการสอนปฏิบัติการรายวิชาที่มีเนื้อหาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันโดยช่วยแสดงสาธิตปฏิบัติการ ร่วมตอบข้อซักถาม อธิบายและอภิปรายผลการศึกษาจากปฏิบัติการตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ที่ได้รับมอบหมาย
1.2 จัดเตรียม Course syllabus, Facilitator’s guide และเอกสารประกอบการสอน ช่วยรวบรวมและผลิตข้อสอบ (ภาษาอังกฤษ 100%) ของรายวิชาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา
1.3 ประเมินผลการเรียนและประเมินรายวิชาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ที่ได้รับมอบหมาย
1.4 ประสานงาน เตรียมเอกสาร เตรียมปฏิบัติการ ร่วมอธิบายและอภิปรายผลการศึกษาปฏิบัติการรายวิชาที่มีเนื้อหาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกัน และช่วยประเมินผลการเรียนและประเมินรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย
1.5 ประสานงานกับกิจกรรมด้านการเรียนการสอนตามที่ได้รับมอบหมาย
1.6 ช่วยรวบรวมข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร
1.7 ภาระงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ (สัดส่วน 20%)

2.1 ช่วยงานหรือเป็นผู้ช่วยโครงการวิจัยหรือโครงการบริการวิชาการในสาขาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา
และวิทยาภูมิคุ้มกันตามที่ได้รับมอบหมาย
2.2 มีส่วนร่วมหรือช่วยงานในโครงการวิจัยหรือโครงการบริการวิชาการของอาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
2.3 ช่วยงานในโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการของสำนักวิชาแพทยศาสตร์
2.4 เข้าอบรมหรือประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถสาขาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันหรือวิทยาศาสตร์การแพทย์

3. ภาระงานอื่น ๆ (สัดส่วน 10%)

3.1 เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
3.2 คณะกรรมการ/เลขานุการฝ่ายของสำนักวิชาแพทยศาสตร์
3.3 คณะกรรมการการดำเนินการสอบสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
3.4 มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิชา
3.5 คณะกรรมการคุมสอบของมหาวิทยาลัย
3.6 ช่วยกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักวิชาตามที่ได้รับมอบหมาย

4.2 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน)

1. ด้านการเรียนการสอน (สัดส่วน 70%)

1.1 สนับสนุนการเรียนการสอนปฏิบัติการรายวิชาเวชศาสตร์และครอบครัวและชุมชน 1-3 และรายวิชาระบาดวิทยาและชีวสถิต โดยจัดทำ Course syllabus Facilitator’s guide ผลิตเอกสาร รวบรวม จัดทำข้อสอบ ประเมินรายวิชา ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2 เป็นผู้ช่วยประสานงานการเรียนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำ Course syllabus Facilitator’s guide ผลิตเอกสาร รวบรวม จัดทำข้อสอบ ประเมินผลการเรียน ประเมินรายวิชา และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ (สัดส่วน 20%)

2.1 เป็นผู้ช่วยวิจัยในโครงการวิจัยเกี่ยวกับชุมชนของกลุ่มวิชา
2.2 ช่วยงานกิจกรรมและโครงการบริกรวิชาการของสำนักวิชาแพทยศาสตร์
2.3 เข้าอบรมหรือประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในกลุ่มวิชา

3. ภาระงานอื่น ๆ (สัดส่วน 10%)

3.1 เป็นกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสาขาวิชา
3.2 คณะกรรมการ/เลขานุการฝ่ายของสำนักวิชาแพทยศาสตร์
3.3 คณะกรรมการการ/อนุกรรมการดำเนินการสอบสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
3.4 มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิชา
3.5 คณะกรรมการคุมสอบของมหาวิทยาลัย
3.6 ช่วยกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักวิชาตามที่ได้รับมอบหมาย

5. อัตราค่าจ้าง
5.1 ตำแหน่งนักวิชาการ กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา วุฒิปริญญาโท อัตรา 23,000 บาท/เดือน
5.2 ตำแหน่งนักวิชาการ กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน วุฒิปริญญาตรี อัตรา 17,400 บาท/เดือน

6. ระยะเวลาการจ้าง จ้างแบบเต็มเวลา จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

7. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
- สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542

8. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นใบการสมัคร
8.1 ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตามแบบของมหาวิทยาลัย โดยขอรับได้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2298-0244-5 โทรสาร
0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://dp2.wu.ac.th/form.html
8.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
8.3 สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน ระดับปริญญาตรีขึ้นไป อย่างละ 1 ฉบับ
8.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
8.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
8.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
8.7 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย
ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่า ด้วย
มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการ
สมัครตามข้อ 7 เท่านั้น
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราว

9. การสมัคร
9.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท ได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสางาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 9-20 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
9.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 9-20 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

10. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์
ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความ
สามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

11. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
- กำหนดการสอบ จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
- ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบ
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

12. เงื่อนไขอื่น ๆ
12.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
12.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
12.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
12.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานของมหาวิทยาลัย


TOP