คณะกรรมการติดตามฯ ประชุมร่วมกับผู้บริหารม.วลัยลักษณ์