ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น และรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 4 ท่าน โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น มวล. จำนวน 3 ท่าน และรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 5 คน เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 5 ตุลาคม2560 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรฯ ซึ่งในปีนี้ มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 4 ท่าน คือ Emeritus Professor Lance C. Fung สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช สาขาไทยศึกษาบูรณาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. มยุรี วศินานุกร สาขาแพทยศาสตร์ และ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา สาขาการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น จำนวน 2 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี อาจารย์ดีเด่นด้านการเป็นครู และ รองศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร มาแทน อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย และผู้ได้รับรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ จำนวน 5 คน คือ นางสาวกวินสรา สุดใจ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ นายธีรวัฒน์ บุญวรรณ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ นางสาวพัชรินทร์ แซ่ตั้ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร นางสาววรัญญา สังข์ทอง สำนักวิชาการจัดการ และนายสุกฤษฏิ์ โมสิโก สำนักวิชาศิลปศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมน มาแทน โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2558 เข้าร่วมรับมอบของที่ระลึกภายในงานปีนี้อีกด้วยโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวแสดงความยินดี

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวโดยสรุปใจความสำคัญได้ว่า ขอต้อนรับและแสดงความยินดีกับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ดีเด่นและนักศึกษารางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559 ทุกท่าน ค่ำคืนนี้ถือเป็นโอกาสอันดีในการร่วมกันแสดงความยินดีและประกาศถึงคุณงามความดีของทุกท่าน ม.วลัยลักษณ์ขอเป็นส่วนเล็กๆในการยกย่อง ประกาศเกียรติคุณ คุณงามความดีที่ทุกท่านได้ทำไว้ให้เป็นที่ประจักษ์ ต่อไปนี้ท่านผู้ได้รับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทุกท่านจะถือเป็นศิษย์เก่าของ ม.วลัยลักษณ์ มีความรัก ความผูกพัน เกื้อกูลกับมหาวิทยาลัยในฐานะศิษย์เก่า และขอบคุณอาจารย์ดีเด่นทุกท่านที่ถือเป็นเพชรเม็ดงาม เป็นนักวิชาการ เป็นครูและนักวิจัยที่มีความสามารถของมหาวิทยาลัยในการสร้างสรรค์งานวิจัย ผลงานต่างๆให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จัก รวมทั้งบัณฑิตรางวัลศึกษิตฯทุกๆคน ที่ทุ่มเททำกิจกรรมมากมายให้มหาวิทยาลัย และอยากให้ทุกท่านโดยเฉพาะปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์อยู่เป็นกำลังใจให้เราชาววลัยลักษณ์ในการทำงานอย่างหนัก เพื่อนำพามหาวิทยาลัยแห่งนี้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ในการเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบชั้นนำของประเทศ” ต่อไปด้านศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้กล่าวแสดงความยินดีโดยมีใจความสำคัญว่า ท่านผู้ที่ทำประโยชน์ให้สังคมและมหาวิทยาลัยและมีผลงานที่โดดเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถให้เกียรติอันสูงสุดที่จะทำได้และถูกต้องตามกฏหมาย คือ การมอบปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผู้ที่ได้รับรางวัลนี้คือบุคคลที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบว่ามีความเหมาะสม ซึ่งไม่เพียงแต่มหาวิทยาลัยให้เกียรติท่านเท่านั้น แต่ถือว่าทุกท่านให้เกียรติมหาวิทยาลัยเช่นกัน โดยการเชิญให้ทุกท่านมาเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และทุกท่านให้เกียรติมหาวิทยาลัยโดยให้การตอบรับ

ในด้านการเรียนการสอน Teaching และ Research เปรียบเสมือน 2 ด้านของเหรียญอันเดียวกัน การเป็นอาจารย์ระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา สามารถเน้นหนักไปทางการสอนเพียงอย่างเดียวได้ แต่การเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีภารกิจ 4 ด้านรับผิดชอบ ทั้งการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำให้ต้องทำหน้าที่หนักมากขึ้น ดังที่ในสังคมตะวันตกได้กล่าวไว้ว่า มหาวิทยาลัยไม่ได้มีหน้าที่เพียงสร้างคนเท่านั้น แต่ต้องสร้างความรู้และใช้ความรู้ไปแก้ปัญหาสังคมและนำความรู้ใหม่ๆมาสู่กระบวนการการเรียนการสอน การให้รางวัลแก่อาจารย์ที่มีความดีเด่นทางการสอนและการวิจัยถือเป็นการให้ความสำคัญของทั้ง 2 ด้านของเหรียญอย่างเท่าเที่ยมกันสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและกิจกรรมเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นแห่งเดียวที่ให้รางวัลศึกษิตฯ เพื่อประกาศถึงคุณความดีที่นักศึกษาได้กระทำไว้เป็นแบบอย่าง คำว่า ศึกษิต หรือ Educated Man แปลว่า ผู้ที่ได้รับการศึกษาแล้วอย่างดี ฉะนั้นรางวัลนี้จึงมีความสำคัญควรค่าแก่การเชิดชูเกียรติเช่นเดียวกับรางวัลอื่นๆ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร กล่าว

จากนั้น ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ กล่าวแสดงความรู้สึก พร้อมรับมอบของที่ระลึก จาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น และรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ รับมอบของที่ระลึกจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ตามลำดับ

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP