ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น และรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 4 ท่าน โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น มวล. จำนวน 3 ท่าน และรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 5 คน เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 5 ตุลาคม2560 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรฯ ซึ่งในปีนี้ มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 4 ท่าน คือ Emeritus Professor Lance C. Fung สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช สาขาไทยศึกษาบูรณาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. มยุรี วศินานุกร สาขาแพทยศาสตร์ และ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา สาขาการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น จำนวน 2 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี อาจารย์ดีเด่นด้านการเป็นครู และ รองศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร มาแทน อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย และผู้ได้รับรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ จำนวน 5 คน คือ นางสาวกวินสรา สุดใจ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ นายธีรวัฒน์ บุญวรรณ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ นางสาวพัชรินทร์ แซ่ตั้ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร นางสาววรัญญา สังข์ทอง สำนักวิชาการจัดการ และนายสุกฤษฏิ์ โมสิโก สำนักวิชาศิลปศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมน มาแทน โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2558 เข้าร่วมรับมอบของที่ระลึกภายในงานปีนี้อีกด้วย



โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวแสดงความยินดี

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวโดยสรุปใจความสำคัญได้ว่า ขอต้อนรับและแสดงความยินดีกับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ดีเด่นและนักศึกษารางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559 ทุกท่าน ค่ำคืนนี้ถือเป็นโอกาสอันดีในการร่วมกันแสดงความยินดีและประกาศถึงคุณงามความดีของทุกท่าน ม.วลัยลักษณ์ขอเป็นส่วนเล็กๆในการยกย่อง ประกาศเกียรติคุณ คุณงามความดีที่ทุกท่านได้ทำไว้ให้เป็นที่ประจักษ์ ต่อไปนี้ท่านผู้ได้รับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทุกท่านจะถือเป็นศิษย์เก่าของ ม.วลัยลักษณ์ มีความรัก ความผูกพัน เกื้อกูลกับมหาวิทยาลัยในฐานะศิษย์เก่า และขอบคุณอาจารย์ดีเด่นทุกท่านที่ถือเป็นเพชรเม็ดงาม เป็นนักวิชาการ เป็นครูและนักวิจัยที่มีความสามารถของมหาวิทยาลัยในการสร้างสรรค์งานวิจัย ผลงานต่างๆให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จัก รวมทั้งบัณฑิตรางวัลศึกษิตฯทุกๆคน ที่ทุ่มเททำกิจกรรมมากมายให้มหาวิทยาลัย และอยากให้ทุกท่านโดยเฉพาะปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์อยู่เป็นกำลังใจให้เราชาววลัยลักษณ์ในการทำงานอย่างหนัก เพื่อนำพามหาวิทยาลัยแห่งนี้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ในการเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบชั้นนำของประเทศ” ต่อไป



ด้านศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้กล่าวแสดงความยินดีโดยมีใจความสำคัญว่า ท่านผู้ที่ทำประโยชน์ให้สังคมและมหาวิทยาลัยและมีผลงานที่โดดเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถให้เกียรติอันสูงสุดที่จะทำได้และถูกต้องตามกฏหมาย คือ การมอบปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผู้ที่ได้รับรางวัลนี้คือบุคคลที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบว่ามีความเหมาะสม ซึ่งไม่เพียงแต่มหาวิทยาลัยให้เกียรติท่านเท่านั้น แต่ถือว่าทุกท่านให้เกียรติมหาวิทยาลัยเช่นกัน โดยการเชิญให้ทุกท่านมาเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และทุกท่านให้เกียรติมหาวิทยาลัยโดยให้การตอบรับ

ในด้านการเรียนการสอน Teaching และ Research เปรียบเสมือน 2 ด้านของเหรียญอันเดียวกัน การเป็นอาจารย์ระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา สามารถเน้นหนักไปทางการสอนเพียงอย่างเดียวได้ แต่การเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีภารกิจ 4 ด้านรับผิดชอบ ทั้งการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำให้ต้องทำหน้าที่หนักมากขึ้น ดังที่ในสังคมตะวันตกได้กล่าวไว้ว่า มหาวิทยาลัยไม่ได้มีหน้าที่เพียงสร้างคนเท่านั้น แต่ต้องสร้างความรู้และใช้ความรู้ไปแก้ปัญหาสังคมและนำความรู้ใหม่ๆมาสู่กระบวนการการเรียนการสอน การให้รางวัลแก่อาจารย์ที่มีความดีเด่นทางการสอนและการวิจัยถือเป็นการให้ความสำคัญของทั้ง 2 ด้านของเหรียญอย่างเท่าเที่ยมกัน



สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและกิจกรรมเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นแห่งเดียวที่ให้รางวัลศึกษิตฯ เพื่อประกาศถึงคุณความดีที่นักศึกษาได้กระทำไว้เป็นแบบอย่าง คำว่า ศึกษิต หรือ Educated Man แปลว่า ผู้ที่ได้รับการศึกษาแล้วอย่างดี ฉะนั้นรางวัลนี้จึงมีความสำคัญควรค่าแก่การเชิดชูเกียรติเช่นเดียวกับรางวัลอื่นๆ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร กล่าว

จากนั้น ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ กล่าวแสดงความรู้สึก พร้อมรับมอบของที่ระลึก จาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น และรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ รับมอบของที่ระลึกจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ตามลำดับ

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP