ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่โครงการวิจัย (ลูกจ้างชั่วคราว) โครงการ“ระบบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง”

ตามที่โครงการ “ระบบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 4 อัตรา บัดนี้โครงการฯได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดังนี้

1. นางสาวปาริษา ศิริกาศ
2. นางสาวอรอุมา เพ็ชรศิริ
3. นางสาวกมลทิพย์ พรหมนุ้ย
4. นางสาวปาริชาติ หนูสอน
5. นางสาวสวิชญา แก้วชัยเถร
6. นางสาวสุภาวดี สิขิวัฒน์
7. นางสาวจุฑารัตน์ พงศ์จันทรเสถียร
8. นางสาวกอบแก้ว พุมดวง
9. นางสาววรัญญา จั่วนาน
10.นางสาวพนิดา สิงห์แก้ว
11. นายจิรศักดิ์ รูปโอ
12. นางสาวจิตตาพร พรหมเพ็ชร
13. นางสาวน้ำฝน ช่างสลัก
14. นายวิโรจน์ รัตนะ
15. นางสาวศิรพร สิทธิฤทธิ์
16. นายอัสมีน บือโต
17. นางสาวลิดาพรรณ จันทร์พิมานสุข
18. นางสาวปัทมาภรณ์ แก้วสุข
19. นางสาวสุธาทิพย์ อามิตร
20. นางสาวเบญจวรรณ มุสิด
21. นางสาวสาวิตรี ศรีสมโภชน์
22. นางสาวสวภาร์ พฤกษมาศ
23. นางสาวภิญญามาศ สารมาศ
24. นางสาวอรทิพย์วรานุศิษฏ์
25. นางสาวอรพิมพ์ สุขคง
26. นางสาวสารีนา นาเอก
27. นายปริวรรต นิลวิเชียร
28. นางสาวอรทัย ดีทองแก้ว
29. นายอัครวิทย์ ดอกกฐิน
30. นางสาวสุวรรณา แย่งกุลเชาว์
31. นายวริทธิ์ รักดี
32. นางสาวกรรณิการ์ วิรุณ
33. นายนันทวัฒน์ ประสงค์ผล
34. นางสาวณิชากร ศรประสิทธิ์

กำหนดสอบสัมภาษณ์

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องรับรอง อาคารวิจัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

อนึ่งหากผู้มีรายชื่อไม่มาสัมภาษณ์ในวัน เวลา และสถานที่ถือว่าสละสิทธิ์


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP