ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่โครงการวิจัย (ลูกจ้างชั่วคราว) โครงการ“ระบบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง”