ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ช่วยสอน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 27/2554 ตำแหน่งผู้ช่วยสอน สังกัดสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวน 3 สาขาวิชา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายชื่อดังนี้

1. ผู้ช่วยสอน สาขาวิชาบริหารเภสัชกิจ

ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาววราศรี แสงกระจ่าง

2. ผู้ช่วยสอน สาขาวิชาพรีคลินิก

- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวมาซีเต๊าะ สาแม็ง

- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง เรียงตามลำดับ ดังนี้

1. นางสาวปริฉัตร พูลช่วย
2. นางสาวสุนิสา มีเสน
3. นายกิจติศักดิ์ ชววิสิฐ

3. ผู้ช่วยสอน สาขาวิชาพรีคลินิก

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก -
 

ทั้งนี้ ขอผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวและปฏิบัติงานในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30 น. ณ ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หากไม่สามารถมารายงานตัวตามวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

TOP