ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ABC มวล.- สกว. ออกวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 5

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ระหว่าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ABC มวล.- สกว.) ออกวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2560 ที่มีบทความ 6 เรื่อง ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ และ การอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ จาก มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความเพื่ออ่านและอ้างอิงได้จากเว็บไซต์ http://abcjournal.trf.or.th/chabub/n13.aspx

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://abcjournal.trf.or.th/
TOP