ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

การประชุมวิชาการ เรื่อง WU Pharmacy Forum 2017: Update on Cardiovascular Disease

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตระหนักถึงความสำคัญของการก้าวทันต่อความรู้ที่ทันสมัยเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือดของเภสัชกร อันนำไปสู่การประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวสู่การเป็น best practice ในการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด จึงได้มีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการ “WU Pharmacy Forum 2017: Update on cardiovascular disease” ในวันที่ 25 - 26 พย. 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีเนื้อหาครอบคลุม การอัพเดทความรู้ทางคลินิคของโรคหัวใจและหลอดเลือด การเลือกใช้ยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด และข้อมูลยาใหม่ที่ใช้รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ (ไม่คิดค่าลงทะเบียน) สามารถสมัครทาง website http://rxcpe.wu.ac.th/ ภายในวันที่ 20 พย. 2560 รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่านเท่านั้น (มีหน่วยกิต CPE สำหรับเภสัชกร ประมาณ 12 หน่วยกิต)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://rxcpe.wu.ac.th

TOP