มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมหารือการจัดการขยะชุมชนและขยะติดเชื้อ