ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา และบุคลากรจากหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับ นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ในโอกาสเดียวกันนี้ได้แสดงความยินดีกับ นายภูมิรักษ์ ชมแสง และนางเยาวลักษณ์ จำปีรัตน์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงบประมาณ ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร

การเข้าพบผู้บริหารสำนักงบประมาณในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ขอคำแนะนำในการตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2562 สำหรับรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดรับนักศึกษาเพิ่ม 2,500 คน ในปีการศึกษาถัดไป

ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

TOP