โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ