ข่าวทั่วไป

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 50 คน เยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีอาจารย์จงสุข คงเสน และอาจารย์สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป พร้อมนี้ได้นำอาจารย์และนักเรียนเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสารสนเทศ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 14.00 น.ภาพกิจกรรม

TOP