ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

4 ความร่วมมือเพื่อบริการวิชาการสู่ชุมชน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศูนย์บริการวิชาการ และ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ และบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ลงพื้นที่หารือร่วมกับผู้แทนชุมชนเป้าหมาย เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม 2560 โดยมีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการ จำนวน 4 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

1. กลุ่มผู้ปลูกมังคุด พื้นที่ตำบลกำโลนและตำบลลานสกา อำเภอลานสกา
2. กลุ่มผู้ปลูกทุเรียน พื้นที่ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา
3. กลุ่มผู้ปลูกส้มโอทับทิมสยาม พื้นที่ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง และ
4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาดุกร้าท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (รางวัลหมู่บ้านนวัตกรรม ปี 2560 จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)


เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการสนับสนุนบริการวิชาการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่ชุมชน จากการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน (ชุมชนเป้าหมายใน 4 พื้นที่) ภาครัฐ (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานราชการในพื้นที่) ภาคเอกชน (มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ และบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด) และภาคสถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) ที่มีเป้าหมายเดียวกันคือ การพัฒนาอาชีพเกษตรของกลุ่มชุมชนในพื้นที่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนประมวลภาพ

TOP